การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน


วันที่ ๓๑ กรกฎาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๙ ได้นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ โดยมี นายภิญโญ อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒