การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายภิญโญ อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2