การประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายภิญโญ อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2