วันที่: 10 เมษายน 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940คู่มือปฏิบัติงาน (ITA)


โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
10 มิถุนายน 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 1
ข้อมูลผู้บริหาร
11 มิถุนายน 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 2
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
10 มิถุนายน 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 3
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
5 กรกฎาคม 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 4
ข้อมูลการติดต่อ
8 กรกฎาคม 2562 adminchan2 ตัวชี้วัด : 5
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
8 กรกฎาคม 2562 adminchan2 ตัวชี้วัด : 7
Q&A
8 กรกฎาคม 2562 adminchan2 ตัวชี้วัด : 8
Social Network
8 กรกฎาคม 2562 adminchan2 ตัวชี้วัด : 9
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 กรกฎาคม 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 10
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 เมษายน 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 10
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
9 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน ตัวชี้วัด : 11
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 เมษายน 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 12
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
23 เมษายน 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 12
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
11 กรกฎาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน ตัวชี้วัด : 13
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-กลุ่มอำนวยการ
10 กรกฎาคม 2562 ลำใย ป้องหมู่ ตัวชี้วัด : 13
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10 กรกฎาคม 2562 SUPAPORN OUYNONG ตัวชี้วัด : 13
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 กรกฎาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์ ตัวชี้วัด : 13
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายเเละแผน
9 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน ตัวชี้วัด : 13
มาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคลกลุ่มกฎหมายและคดี
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 13
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
27 มิถุนายน 2562 Naruenee Onwong ตัวชี้วัด : 13
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
13 มิถุนายน 2562 คุณลอย เต่าทอง ตัวชี้วัด : 13
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 มิถุนายน 2562 น.ส.สุชาดา เพ็ญวงษ์ ตัวชี้วัด : 13
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี
12 มิถุนายน 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 13
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
12 มิถุนายน 2562 ARAYA SRIPAYA ตัวชี้วัด : 13
คู่มือการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544
11 มิถุนายน 2562 ARAYA SRIPAYA ตัวชี้วัด : 13
มาตรฐานการให้บริการ (การขอหนังสือรับรอง)
9 กรกฎาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน ตัวชี้วัด : 14
มาตรฐานการให้บริการ การดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 14
O14-มาตรฐานการให้บริการ-กลุ่มอำนวยการ
3 กรกฎาคม 2562 ลำใย ป้องหมู่ ตัวชี้วัด : 14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
2 กรกฎาคม 2562 SUPAPORN OUYNONG ตัวชี้วัด : 14
มาตรฐานการให้บริการ (การขอพระราชทานเพลิงศพ)
2 กรกฎาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน ตัวชี้วัด : 14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
2 กรกฎาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์ ตัวชี้วัด : 14
มาตรฐานการให้บริการ (การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
28 มิถุนายน 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน ตัวชี้วัด : 14
มาตรฐานการให้บริการ (การให้บริการคัดสำเนากพ.7)
28 มิถุนายน 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน ตัวชี้วัด : 14
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
10 กรกฎาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน ตัวชี้วัด : 15
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
10 กรกฎาคม 2562 ลำใย ป้องหมู่ ตัวชี้วัด : 16
E - service (ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน)
4 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 17