วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940คู่มือปฏิบัติงาน (ITA)


โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
10 มิถุนายน 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 1
ข้อมูลผู้บริหาร
11 มิถุนายน 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 2
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
10 มิถุนายน 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 3
OIT4 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
25 มิถุนายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน ตัวชี้วัด : 4
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
5 กรกฎาคม 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ตัวชี้วัด : 4
ข้อมูลการติดต่อ
8 กรกฎาคม 2562 adminchan2 ตัวชี้วัด : 5
OIT6 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2551
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
13 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
10 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
2 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
2 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
2 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
2 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
2 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
2 กรกฎาคม 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ 2563
24 มิถุนายน 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
24 มิถุนายน 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
15 มิถุนายน 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
8 กรกฎาคม 2562 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ ตัวชี้วัด : 6
OIT7 การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563
1 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong ตัวชี้วัด : 7
OIT7 ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)
1 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong ตัวชี้วัด : 7
OIT7 ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)
1 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong ตัวชี้วัด : 7
OIT7 ประกาศผลการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันนออก ครั้งที่ 9/2562
1 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong ตัวชี้วัด : 7
OIT7 โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563
1 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong ตัวชี้วัด : 7
OIT7 หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
1 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong ตัวชี้วัด : 7
OIT7 โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ระดับต้นและระดับกลาง
1 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong ตัวชี้วัด : 7