วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

ผู้บริหาร

นายสมชาย อรุณธัญญา

นายสมชาย อรุณธัญญา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เบอร์โทร. 081 - 7615115
E-mail : S.12348626@gmail.com

นายธนพล นาเลาห์

นายธนพล นาเลาห์

รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2
เบอร์โทร. 062-9950769
นายภาณพ แจ้งพลอย

นายภาณพ แจ้งพลอย

รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2
เบอร์โทร. 097-2504532
นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส

นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส

รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2
เบอร์โทร. 063-9646659


ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

นางดารณี คำภาพันธ์

นางดารณี คำภาพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์

นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง

นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวอรสา สมัครสมาน

นางสาวอรสา สมัครสมาน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์

นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางกาญจนา นิยมนา

นางกาญจนา นิยมนา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวดรุณี วัฒฐานะ

นางสาวดรุณี วัฒฐานะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต

นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายนาวี แหล่งสิน

นายนาวี แหล่งสิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี