วันที่: 8 กรกฎาคม 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

ผู้บริหาร

นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์

นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์

ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2
นายภิญโญ อิ่มอุไร

นายภิญโญ อิ่มอุไร

รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2
นายภาณพ แจ้งพลอย

นายภาณพ แจ้งพลอย

รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2


ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

นายไพฑูรย์ โพธิพัฒน์

นายไพฑูรย์ โพธิพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์

นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
นางอังสุนี โกษาคาร

นางอังสุนี โกษาคาร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวอรสา สมัครสมาน

นางสาวอรสา สมัครสมาน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์

นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางกาญจนา นิยมนา

นางกาญจนา นิยมนา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวดรุณี วัฒฐานะ

นางสาวดรุณี วัฒฐานะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต

นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายนาวี แหล่งสิน

นายนาวี แหล่งสิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี